นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดขึ้นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ โดยการเยี่ยมชมและการใช้บริการเว็บไซต์ bkoo หมายถึงการ อนุมัตินโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ รวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ตามที่ระบุไว้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ กรุณางดใช้เว็บไซต์

ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมและจัดเก็บ

เพื่อที่จะใช้บริการจากเว็บไซต์นี้ ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียน ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างบัญชีสำหรับการใช้บริการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ข้อมูลเพื่อลงทะเบียนสมาชิก อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล รวมไปถึงการยินยอมรับจดหมายข่าว การรับ/ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ชื่อล็อคอิน และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้กับเรา ข้อมูลการเลือกใช้บริการของบนเว็บไซต์ เช่น ทำการสนับสนุนเงินทุน ทั้งนี้ เพื่อยืนยันการดำเนินรายการให้บริการนั้นๆ บริษัทฯ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมด้วย ข้อมูลผ่านเว็บไซต์แบบอัตโนมัติบางประเภทที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เช่น IP Address หรือประเภทของ Browser ที่ใช้ ข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ และเว็บไซต์ของเรา อาทิ การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็น ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นใด ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

รายละเอียดของการสนับสนุนเงินทุน รหัสผ่าน IP Address หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเกิดกรณีที่มีจำเป็นในการใช้งาน ดังนี้ เพื่อการบริหารสารสนเทศบางประเภท ที่บริษัทฯ อาจใช้บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการ อาทิ การให้บริการการชำระเงิน การโฮสต์เว็บไซต์ เช่น ส่งอีเมล และช่วยในการตอบสนองรายการสนับสนุนโครงการของท่าน การแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับโครงการใหม่หรือข้อมูลข่าวสารของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อความจำเป็นตามกฎหมายให้สอดคล้องกับ ศาล บริหาร หรือคำสั่งรัฐบาล หรือแผนกฎหมาย เพื่อบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันการฉ้อโกง การละเมิดต่อกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิ หรือสิทธิของผู้อื่น ข้อมูลที่แบ่งปันกับผู้สร้างผลงานได้

เมื่อท่านได้ทำรายการการให้เงินทุนสนับสนุนโครงการ ทางผู้สร้างผลงานจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย ชื่อบัญชีของสมาชิก จำนวนทุนสนับสนุนที่ให้ และรางวัลตอบแทนที่ผู้สนับสนุนได้เลือกรับไว้

กรณีที่โครงการ หรือแคมเปญที่ท่านได้ให้การสนับสนุนเงินทุน สำเร็จตามที่ระบุไว้ ผู้สร้างผลงานจะมีข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งหนังสือ ได้แก่ อีเมลล์แอดเดรส ที่อยู่ รวมทั้งอาจมีการสื่อสารผ่านอีเมลล์แอดเดรสจากผู้สร้างผลงาน เช่น เพื่อสำรวจผลการตอบรับ การยืนยันการได้รับหนังสือ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ผู้สร้างผลงานจะไม่ทราบถึงข้อมูลด้านการชำระเงิน ได้แก่ รายละเอียดของบัตรเครดิต หรือการชำระเงินต่างๆ

ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะ

เมื่อท่านลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา ทางบริษัทฯ จะมีการจัดข้อมูลโปรไฟล์ของสมาชิก ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลบางรายการ ประกอบด้วย

ชื่อบัญชีสมาชิก ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการลงทะเบียนสมาชิก และระบุให้แสดงในหน้าโปรไฟล์ รายชื่อหนังสือที่ได้ให้การสนับสนุนเงินทุน รวมถึงโครงการที่ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้สร้างผลงาน รวมทั้งความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้แสดงบนเว็บไซต์ของเรา

BKOO.me
Book Sharing Platform
พฤษภาคม 2560