ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และบริการ ของ BKOO
( Book Sharing Platform )

ข้อตกลงนี้ควบคุมดูแลการใช้งานของผู้ใช้บริการบนพื้นที่เว็บไซต์ bkoo.me โดยผู้ใช้บริการทุกคนที่ใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มนี้ ต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงรวมทั้งเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก่อนทำการสมัครสมาชิกและใช้บริการใด ๆ ของเรา

นิยามรูปแบบการให้บริการของ bkoo จะกล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องและเนื้อหาสำคัญ ประกอบด้วย

“BKOO” หมายถึง ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของเว๊ปไซต์ ที่เปิดให้บริการผู้ที่รักการอ่าน และต้องการแบ่งปันคืนกลับสู่สังคม รวมกันมาลงขันระดมทุนจัดซื้อหนังสือเล่มที่อยากอ่านเข้าห้องสมุด โดยมี

“สมาชิก” (Member) หมายถึง ผู้ให้บริการที่ตอบรับการเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นผู้สร้าง หรือเจ้าของคอนเทนต์/เจ้าของโปรเจค ที่ตั้งแคมเปญนำเสนอหนังสือที่อยากอ่าน หรือน่าอ่าน ขึ้นมาบนเว๊ปไซต์หรือแพลตฟอร์มของ bkoo เพื่อเชิญชวนเพื่อนนักอ่าน หรือผู้ที่สนใจ มาระดมทุนจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด และหมุนเวียนกันอ่าน

“ผู้สนับสนุน” (Backer) หมายถึง ผู้ที่สมัครสมาชิกกับเรา และร่วมระดมทุนผ่านเว๊ปไซต์ bkoo.me

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้สร้างผลงาน ผู้สนับสนุน และผู้ใช้งานรายการอื่นใดบนเว๊ปไซต์

“แคมเปญ” (Campaigns) หมายถึง คอนเทนต์หนังสือน่าอ่าน หรืออยากอ่าน ที่สมาชิกนำเสนอ และสร้างสรรค์ขึ้นมาบนเว๊ปไซต์

“การสนับสนุน หรือการบริจาค” (Pledge or Donate) หมายถึง การสนับสนุนด้วยการบริจาคเงิน หรือหนังสือ หรือสบทบเงินให้กับกองทุนปันอ่าน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาแพลตฟอร์ม bkoo.me ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก่อประโยชน์สูงสุด

“รางวัลตอบแทน” (Reward) หมายถึง สิ่งตอบแทนจากผลงานของผู้สร้างผลงาน ที่ให้กับผู้สนับสนุน ตามกรอบรางวัลที่กำหนดไว้

บทบาทและหน้าที่ของ bkoo.me

Bkoo ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ผู้อ่าน ผู้สนับสนุน ผู้ที่มีน้ำใจอยากแบ่งปันส่งต่อ รวมทั้งผู้สนใจอยากบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด ได้มาเจอกัน โดยตั้งใจว่าจะเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ค่าบริการต่างๆที่เกิดขึ้น จะนำไปซื้อหนังสือ และพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้มีศักยภาพ และประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเท่าที่จะมากได้

BKOO ไม่ได้กระทำการในฐานะตัวแทนของบุคคลใด และย่อมไม่มีความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึ่งรวมไปถึงในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ความชอบด้วยกฎหมายของโครงการ รางวัลตอบแทน เงินทุนสนับสนุน ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลของผู้สร้างผลงานที่ได้มีการนำเสนอผ่านเว๊ปไซต์ หรือข้อมูลของผู้สนับสนุนที่ใช้ในการลงทะเบียน

BKOO ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อใช้ในการนำเสนอความต้องการที่อยากอ่านของผู้ที่อยากอ่านแต่ขาดกำลังทรัพย์ที่จะซื้อ และเป็นสื่อกลางให้ผู้สนับสนุน เห็นถึงความต้องการของผู้ที่่อยากอ่านเท่านั้น ไม่ได้กระทำการในฐานะตัวแทนของบุคคลใด และย่อมไม่มีความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึ่งรวมไปถึงในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ความชอบด้วยกฎหมายของโครงการ รางวัลตอบแทน เงินทุนสนับสนุน ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลของผู้สร้างผลงานที่ได้มีการนำเสนอผ่านเว๊ปไซต์ของ bkoo หรือข้อมูลของผู้สนับสนุนที่ใช้ในการลงทะเบียน

การเข้าใช้บริการ

ผู้ใช้บริการและผู้มีสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับ bkoo.me ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายในการทำนิติกรรมสัญญาได้ ส่วนในกรณีผู้เยาว์ อาจเป็นผู้ใช้บริการและมีสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับ bkoo.me เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดของเว๊ปไซด์ และผู้แทนโดยชอบธรรมดังกล่าวต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นนี้ และถือเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้เยาว์ในทุกกรณีย่อมมีความรับผิดเสมือนตนเป็นผู้ใช้บริการด้วยตนเองทุกประการ

การลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับ BKOO.me เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของเรา โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกจะทำเฉพาะครั้งแรกในเข้าใช้ และในครั้งต่อไปสมาชิกสามารถทำการล็อคอิน (Log-In) ทันทีโดยข้อมูลของสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ โดยผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนที่ถูกต้องตรงตามความจริงในแบบฟอร์มที่กำหนดขึ้น

การยกเลิกบัญชีการใช้บริการผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดย bkoo มีสิทธิ์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการไว้แม้จะมีการยกเลิกการใช้บริการแล้วเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ ถือว่ายังมีอยู่แม้จะมีการยกเลิกการลงทะเบียนการใช้บริการแล้ว อาทิ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับรายการให้บริการที่เกิดก่อนหน้าการยกเลิกการลงทะเบียนการใช้บริการ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการทำรายการดังกล่าว ให้มีผลบังคับต่อไป

BKOO ขอสงวนสิทธิในการระงับและการเพิกถอนทะเบียนสมาชิก และกิจกรรมการใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หากพบว่า สมาชิกผู้ลงทะเบียนดังกล่าวละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่กำหนด

BKOO มีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้ใดเป็น หรือไม่เป็นสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว

การเสนอหนังสือบนเว็บไซต์

หนังสือที่จะนำมาเสนอขึ้นบนเว๊บไซต์ของ bkoo.me ต้องมีลักษณะ ดังนี้

หนังสือที่นำเสนอต้องไม่เป็นหนังสือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเชิงกระบวนการและเชิงเนื้อหาสาระ ซึ่งหมายรวมถึงการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื้อหาที่ส่อไปทางลามก หรือเกี่ยวกับการพนัน โดยผู้สร้างแคมเปญจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

BKOO มีอำนาจในการปฏิเสธ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อน แทรกแซงโครงการได้ทุกเวลา

การสนับสนุนแคมเปญ/โครงการ

ผู้สนับสนุนมีหน้าที่ตรวจสอบหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้างผลงาน/แคมเปญ เพื่อใช้ในการตัดสินใจให้เงินทุนสนับสนุนด้วยตนเอง

การทำรายการสนับสนุนเงินทุนบนเว๊บไซต์ ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ระหว่างผู้สร้างผลงาน/แคมเปญ และผู้ให้การสนับสนุน โดย bkoo มิได้อยู่ในฐานะคู่สัญญา

การระดมเงินทุน ของ bkoo เป็นเพียงช่องทางเชื่อมต่อไปยัง เว็บไซต์ของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือตัวแทนการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้า/บริการตามคำสั่งของผู้สนับสนุนเท่านั้น การหักเงินหรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือตัวแทนการชำระเงิน ตามบัญชีบัตรเครดิตใดๆ ถือเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือเจ้าของบัตรเครดิตกับธนาคารหรือบัตรเครดิตนั้นๆ

ผู้สนับสนุนยอมรับว่าผู้สร้างผลงานสามารถขอเก็บข้อมูลจากผู้สนับสนุน เพื่อบริหารจัดการรางวัลตอบแทนที่เหมาะสม อาทิ ที่อยู่ของการจัดส่งรางวัลตอบแทน รายละเอียดของรางวัลตอบแทน

ผู้สนับสนุนยอมรับว่าอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการดำเนินงานตามโครงการหรือส่งมอบรางวัลตอบแทนในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญได้ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

หากผู้สนับสนุนได้ทำรายการสนับสนุนเงินทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สนับสนุนไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรางวัลตอบแทนได้

BKOO ไม่รับประกันว่าเงินทุนสนับสนุนที่ส่งมอบให้ผู้สร้างผลงานจะถูกนำมาใช้ตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการ

การทำรายการสนับสนุนเงินทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตัวผู้สนับสนุนเอง หรือผู้ที่ผู้สนับสนุนอนุญาตให้นำชื่อสมาชิกไปใช้ รวมถึงผู้ที่แอบอ้างลงทะเบียนสมัครใช้บริการโดยมิได้รับอนุญาต ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาท เลินเล่อ ให้ถือว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ผู้สนับสนุนยินยอมรับผิดชอบการทำรายการการสนับสนุนเงินทุน หรือการทำรายการเสมือนเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

การส่งมอบเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนบนเครือข่ายของ BKOO

ผู้ให้บริการการชำระเงิน (Payment Provider) เป็นผู้ดำเนินงานจัดเก็บเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนบนเว๊ปไซต์ของ BKOO

โดยรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก เว็บไซต์ หรือ platform นี้จะถูกนำไปใช้เพื่อใช้พัฒนาแพตฟอร์ม ' Software และรูปแบบการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านในอนาคตต่อไป

BKOO สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ผู้บริการทราบผ่านเว๊บไซต์ โดยผู้ใช้บริการได้อ่านและเช้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการที่ระบุแล้ว โดยผู้ใช้บริการจะอ้างว่าไม่รู้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการไม่ได้

BKOO.me
Book Sharing Platform
พฤษภาคม 2560